Witajcie! Przed Wami pierwsze, jeszcze nieofi- cjalne zaproszenie na trzeci1 ju® edycją GRAVITY! Zapewne wielu z Was ju® wie, ®e tym razem zdecydowaliomy sią radykalnie zmieniĎ dotychczasow1 formu3ą party, powracaj1c do starych wyprĘbowanych tradycji, b1dY wprowadzaj1c kilka nowych pomys3Ęw. Ostatnimi czasy na party przyje®d®a sporo ludzi nijak zwi1zanych z demo-scen1. Z jednej strony jest to jak najbardziej pozytywne zjawisko (wszak za wejocie p3ac1), z drugiej strony powoduj1 wiąksze zamieszanie. No bo znowu ktoo chce oderwaĎ ich od m3Ęcenia w Quake'a tylko po to, by ogl1daĎ jakieo kompoty! Znowu ktoo chce podpi1Ď dysk twardy do ich super kompa, a oni nie wiedz1 jak odkrąciĎ orubką. Bo... ®arty, ®artami, ale organizuj1c GRV#3 wychodzimy z za3o®enia, ®e party to bądzie spotkaniem ludzi, ktĘrzy na scenie komputerowej coo ju® osi1gnąli, ewentualnie maj1 zamiar dokonaĎ czegoo w przysz3ooci i przy wejociu przekonaj1 nas co do swojej aktywnej postawy. Nade wszystko zao uznaliomy, ®e imprezki tego typu po prostu brakuje. Powodem rewolucyjnych zmian jest tak®e chąĎ dotrzymania wszystkich obietnic jakie z3o®ymy w oficjalnym invitation. Na du®ym party cząsto jedna sprawa zale®y od kilku do kilkunastu ludzi. Wystarczy, ®e ostatnia osoba nawali i... klapa. Wysi3ek i poowiącenie pozosta3ych osĘb idzie na marne, a jedyn1 nagrod1 s1 fucki w raportach. Wystarczy jedna pora®ka i nikt ju® nie zauwa®a, ®e piądziesi1t innych spraw zorganizowano bez zarzutu! Na mniejszej imprezce takich problemĘw jest niewiele. 3atwiej bądzie te® o prawdziwy, scenowy klimat, ktĘrego nigdy nie zast1pi komercja. Mamy nadzieją, ®e dziąki naszym staraniom i Waszej obecnooci oraz absencji tych, ktĘrzy partow1 atmosferą po prostu rozwalaj1, uda nam sią powtĘrzyĎ klimat ma3ego, kameralnego party - ot, nie przymierzaj1c Delirium'96. ..... Do trzech razy sztuka. pARty - Tak jak poprzednio spotkamy sią w Opolu, w ostatni weekend wakacji, czyli 28-30 sierpnia 1998 (3 dni!). Jest jeszcze trochą za wczeonie na szczegĘ3y dotycz1ce umiejscowienia i godzin otwarcia party. - Nie podajemy tak®e ceny identa, choĎ zrobimy wszystko by nie wynio3a ona wiącej ni® 15-20 z3 za "normalny" identyfikator i 10-15 z3 dla osĘb z komputerami. No w3aonie... Wszystkich maniakĘw podniecaj1cych sią do dzisiaj widokiem stoiska OPTIMUS na GRV'96 od razu informujemy, ®e GRV3 bądzie imprez1 w 100% NIEKOMERCYJN1. Oto planowana kolejnooĎ naszych wydatkĘw z wp3ywĘw uzyskanych z wejociĘwek: 1. Sala + ochrona, 2. Rzutnik + nag3oonienie, 3. Nagrody (wszystko powy®ej poprzednich wydatkĘw), - Jak zwykle mo®ecie liczyĎ na big screen nie tylko z nazwy. - G3osujemy po raz pierwszy w Polsce na dyskietkach, co pomo®e w podliczaniu g3osĘw na big screenie. No w3aonie... tego ostatnio pomimo zapowiedzi nie by3o. Jeoli wiąc nie sko§czymy votera do dnia, w ktĘrym opublikowane zostanie oficjalne zaproszenie, to oczywiocie poinformujemy Was o tym. Kilku koderĘw zaproponowa3o nam tak®e wprowadzenie "podwĘjnych" wynikĘw. Co to oznacza? OprĘcz oceny publicznooci g3osowaĎ bąd1 te® komisje z3o®one z ludzi znaj1cych sią na rzeczy, a nie lamerĘw fakuj1cych zawodowo paper-votki i wygaduj1cych bzdury, ®e ta czy inna produkcja ma s3aby design. Nie wiadomo jeszcze, ktĘre wyniki bąd1 wa®niejsze poniewa® dyskusje wci1® trwaj1. - Na ka®dym prawie party, music compo dostarcza nam spor1 dawką jednoznacznie negatywnych wibracji, dlatego pad3y propozycje by dead line na muzyką wyznaczyĎ na tydzie§ przed party (przes3uchanie w ca3ooci np 100 utworĘw trwaĎ mo®e przecie® ponad 10 godzin!!!, kto w takich warunkach dokona rzetelnej selekcji?). W tym wypadku wyznaczona zosta3aby osoba do zbierania prac poprzez internet i pocztą. Oczywiocie lista "selected" i "unselected" bądzie stale uaktualniana na stronie WWW GRAVITY3. - Nagrody najprawdopodobniej nie bąd1 zbyt wysokie (ale bąd1!!! :), za to do3o®ymy wszelkich stara§ by sta3y sią one najbardziej presti®owymi z tych przyznanych w 1998 roku. Ludzie! Tu naprawdą nie chodzi o pieni1dze... Nawet 1000 z3 za demo nie jest du®1 sum1, w szczegĘlnooci gdy po podziale zostanie dla kodera np. po3owa tej kwoty. Tylko tyle za dwa miesi1ce cząsto naprawdą cią®kiej pracy? Wiecie, ile zarabia byle informatyk w byle banku? A nie ma on najcząociej zielonego pojącia co to takiego phong albo engine 3d.... Ustalone ju® konkrety na temat GRV3 znajdziecie oczywiocie w oficjalnym zaproszeniu. Pora wiąc przejoĎ do sprawy, ktĘra sk3oni3a nas do wydania tego® pre-inv. pROCEDURa czyli jak zostaĎ wybra§cem :) Wielu ludzi od d3u®szego czasy pyta (w mniej lub bardziej wylewny sposĘb he he...) czemu "invite only"? Trzeba wiąc wyjaoniĎ co i jak, chocia®by dlatego by po mafii lamerĘw nie powsta3a nastąpna - mafia elity. By3o tak: 1. Poprosiliomy kilkunastu ogĘlnie znanych scenowiczĘw o wypisanie (ich zdaniem) tych najlepszych. Ka®dy zna3 innych i w ten sposĘb po po31czeniu tego wszystkiego w jedn1 ca3ooĎ powsta3a pierwsza, jeszcze nie doskona3a lista uczestnikĘw. Mamy nadzieją, ®e jest ju® na niej przynajmniej 80% ludzi, z tych ktĘrzy powinni sią tam znaleYĎ. Jedynym kryterium, wg ktĘrego zosta3a ustalona lista zaproszonych ludzi jest zauwa®alny udzia3 w budowaniu demosceny. Proste jak s3o§ce lub jak dwa metry drutu kolczastego w kieszeni... 2. Nastąpnym krokiem jest umieszczenie tej listy w pre-inv. Publikujemy j1 celowo by przy Waszej pomocy POPRAWIí i UZUPEúNIí wszelkie ewentualne braki lub b3ądy. W ten sposĘb wszyscy zainteresowani (i spe3niaj1cy kryteria) maj1 szanse dostaĎ sią na GRV3. Nie wykluczamy tak®e, ®e w oficjalnym inv oprĘcz pojawienia sią nowych ludzi na liocie, mog1 znikn1Ď niektĘre teraz aktualne ksywki. Wszystko zale®y od Waszych (uzasadnionych oczywiocie) uwag i informacji. 3. Po 31 czerwca lista zostanie zamkniąta. Jej publikacja nast1pi w oficjalnym invitation. kRYTERIa czyli jak zalogowaĎ sią na GRV3 1. Kodowanie, grafika (2d, 3d, ascii) i muzyka to coo co po prostu lubisz. 2. Opublikowa3eo ju® Swoje prace (demo, intro, pic, mod, zin) i nie by3o to kompletne dno... Do swoich danych dorzuĎ tytu3y prac, ktĘrych jesteo autorem. Oczywiocie jeoli jesteo osob1 nieznan1 musisz liczyĎ sią z tym, ®e bądziemy chcieli abyo udowodni3, ®e to naprawdą TY jesteo autorem danego dzie3a, co jest chyba logiczne. Aha... Crazy dema nie bąd1 brane pod uwagą. UWAGA! Ze zg3osze§ zostanie wybranych max. oko3o 30 osĘb. wYJ1TKi He he... ale czym by3yby zasady bez wyj1tkĘw? 1. Nikomu nie znani ludzie, ktĘrzy zjawi1 sią na GRV3 z w3asnym demem lub intrem, na podstawie kredytĘw z ich produkcji wejd1 na party i zostan1 dopisani na listą. Jasnym jest tak®e, i® jeoli przed wejociem pojawi sią nowa, przez nikogo nie kojarzona twarz (nie koniecznie blada :)) z jak1kolwiek inn1 prac1 konkursow1 i udowodni, ®e jest to dzie3o autorskie, rĘwnie® bądzie mog3a zalogowaĎ sią do orodka. Of_coz osoba ta bedzie musia3a to udowodniĎ. 2. Jest tak®e pewna grupa ludzi, ktĘra zawsze zabiera ze sob1 maszyny. W ich przypadku po prostu nic sią nie zmienia. Uznaliomy, ®e skoro potrafi1 (choĎby tylko w taki sposĘb) poowiąciĎ sią, to nale®y jakoo to doceniĎ. Dlatego ludzie, ktĘrzy wezm1 ze sob1 komputer bąd1 mogli wejoĎ bez zaproszenia (dwie osoby na maszyną, oczywiocie jedna z nich ma prawo do obni®onej ceny identa). Nie wiadomo wiąc, ile ludzi na GRV3 sią pojawi. Zaprosimy 200-300 osĘb, ale jeoli stanie sią cud i przyjedzie nawet nastąpne 400 osĘb z komputerami to nie bądzie wiąkszego problemu. Wpuocimy wszystkich. 3. Dziewczyny rzecz jasna wchodz1 bez jakichkolwiek ogranicze§. Czy ktoo odwa®y sią przeistoczyĎ? :) 4. Prasa i ludzie/firmy sponsoruj1ce nagrody tak®e maj1 zapewnione wejocie. Od razu przestrzegamy. Dresiarze i 3ysi, ktĘrzy bąd1 prĘbowali podszyĎ sią pod jak1o znan1 postaĎ, zrobi1 przys3ugą tylko tej osobie (dodaj1c j1 na listą), wszelkie prĘby oszukiwania organizatorĘw zwi1zane z list1 ludzi zaproszonych bąda karane w trybie przyspieszonym przez lotne party-komando >:) Nie ma szans, w gronie zaledwie 200 osĘb wszyscy dobrze sie znaj1... dLACZEGo? Przede wszystkim chyba najwy®szy czas przypomnieĎ wszystkim w jaki sposĘb i po co wogĘle powsta3a scena komputerowa. Jest to bardzo wa®ne, bo wielu ludzi, z ktĘrymi ostatnio rozmawialiomy zaczyna3o na przyk3ad od GRV'96 i IO4... W zamierzch3ych czasach kilku facetom znudzi3o sią pogrywanie w Boulder Dasha, czy Pole Position. Postanowili zrobiĎ na swoich maszynkach "coo" wiącej. Pierwsi z nich zająli sią kodowaniem swoich 8-bitowych maszynek, a w szczegĘlnooci 3amaniem gierek :). PĘYniej, w miarą rozwoju oprogramowania do koderĘw do31czali nastąpni, czyli: graficy, muzycy i na ko§cu ray-tracerzy. I co sią dzieje? W pewnym momencie ludzie ci orientuj1 sią, ®e NIE S1 SAMI. Wyciskaniem rĘ®nych dziwnych rzeczy zajmuj1 sią ju® nie tylko ich najbli®si koledzy z np. s1siedniego bloku, ale to samo dzieje sią w innych miastach, a nawet krajach. No i co? Fajnie by3oby poznaĎ tamtych, spotkaĎ sią, pogadaĎ i wymieniĎ doowiadczenia, programy. W ten w3aonie sposĘb dochodzi gdzieo tam do pierwszego COPY PARTY. PĘYniej s1 nastąpne. Ktoo w ko§cu jako pierwszy wpada na pomys3 by oprĘcz pogawądek i kopiowania sprĘbowaĎ wy3oniĎ tych najlepszych, a jak? Najlepiej zorganizowaĎ COMPETITION. No i wszystko zaczyna sią krąciĎ... Tym bardziej, ®e demo scena coraz bardziej oddziela sią wtedy od sceny hackerskiej. Kto wiąc stworzy3 sceną? OdpowiedY jest bardzo prosta: Ludzie, ktĘrzy tworzyliby "komputerow1 sztuką" nawet wtedy gdyby scena wogĘle nie istnia3a! S1 co prawda wyj1tki, ale potwierdzaj1 one tylko regu3ą... Tak, wszystko piąknie tylko, ®e.... w pewnym momencie na scenie pojawiaj1 sią (w o wiele wiąkszej ilooci ni® kiedyo) ludzie, ktĘrzy s1 na niej nie dlatego by coo tworzyĎ, ale wy31cznie dla samego BYCIA. Powody s1 rĘ®ne: Jedni szukaj1 sobie kolegĘw, inni chc1 sią dowartoociowaĎ, z kolei nastąpni dla samej przyjemnooci dymienia. Ci ostatni maj1 ci1gle pretensje do ludzi, ktĘrzy coo naprawdą robi1.... Ca3e zjawisko utrzymuj1 przy ®yciu powsta3e kilka lat temu komercyjne party, na ktĘrych z reszt1 zaprzestano zapraszaĎ imiennie ludzi. Organizatorzy tych komercyjnych imprez nie mog1 po prostu bez lamerĘw utrzymaĎ finansowo tak du®ych parties.... I tak doszliomy do granic absurdu. Wielu ludzi og3osi3o nawet, w szczegĘlnooci na Amidze, omierĎ sceny. Ale zaraz, zaraz... Przypomnijmy sobie co napisaliomy przed chwil1! Kto stworzy3 sceną? Ludzie, ktĘrzy tworzyliby "komputerow1 sztuką" nawet wtedy, gdyby scena wogĘle nie zaistnia1a! I w3aonie takich ludzi gor1co zapraszmy na nasze c-party! Plus oczywiocie "wyj1tki potwierdzaj1ce regu3ą":) contact Lista osĘb zaproszonych na GRV3 zostanie ostatecznie zamkniąta 30 czerwca. Do tego czasu czekamy na zg3oszenia pod nastąpuj1cym adresem: i-net: grv3@cryogen.com Czekamy tak®e na kolejne pomys3y i propozycje zwi1zane z party! Tylko wspĘlnymi si3ami mo®emy zorganizowaĎ party, ktĘre bądzie mia3o szanse przejoĎ do legendy. Na dodatek w pozytywnym tego s3owa znaczeniu :) Wszystkie aktualne informacje na temat party otrzymacie pod nastąpuj1cym numerem telefonu: tel. (0-77) 746-016 ShaRp/Anadune^nEON (S3awomir Wanat) lub kontakt via internet: gravity@kki.net.pl Organizatorzy: KAZik/Anadune (Amiga, PC) ShaRp/Anadune^nEON (Amiga, PC) Celic/Anadune (Amiga) Cortez/PSN+FST+OMC (PC) Brach/Amnesty (PC) I to by by3o na tyle... Organizatorzy